Infrastrukturförvaltare
Halldén Railway Consulting AB Logotype

Infrastrukturförvaltare är "den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver anläggningar som hör till infrastrukturen". Förvaltningen kräver tillstånd från Transportstyrelsen och det finns två olika nivåer, dels den lite enklare för industrispår, och så den normala för alla andra spår. 


Halldén Railway Consulting har mångårig erfarenhet av att hjälpa olika tillståndshavare ta fram väl anpassade och användbara säkerhetsstyrningssystem, säkerställa smidiga ansökningshanteringar av tillstånd, och utbilda i järnvägssäkerhetsfrågor.

Industrispår

Enligt järnvägslagen definierat som "järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods."

Har ni eller funderar ni på att skaffa ett spår där det endast är ert eget gods som kommer att transporteras. I så fall ska ni ha ett säkerhetstillstånd för industrispår. Det är en tillståndform som har färre krav och regler än ”stora” infrastrukturförvaltare. Men grunden är, precis som för andra spår, att ni ska ha kontroll på riskerna som järnvägstrafiken på ert spår kan skapa.

Halldén Railway Consulting kan hjälpa er att säkerställa rätt dokumentation och kunskap för ett tillstånd för industrispår, och även att sköta kontakter och ansökningar för detta hos Transportstyrelsen.

Vi kan för denna tillståndsform erbjuda fast pris. Då ingår dokumentation anpassad för ert spår och verksamhet, utbildning för berörda personer i er organisation samt all handläggning av tillståndsansökningen hos Transportstyrelsen.

Infrastrukturförvaltning

För förvaltning av spår med mer omfattande trafik än på de som klassas som industrispår, är kraven och regelverken fler och mer komplexa. Alla regler finns till för att riskerna med trafiken på spåren ska hållas på en acceptabel nivå.

Kraven är ramverk som i många fall möjliga att omsätta till väl anpassade interna regelverk. Med vår hjälp kan ni få tydliga regler kring hur ni ska förvalta just ert spår på ett säkert och smidigt sätt.

Exempel på områden som vi kan stödja er med:

  • Utbildning i vad som krävs av infrastrukturförvaltare för att erhålla säkerhetstillstånd av Transportstyrelsen.
  • Tolkning av myndighetsföreskrifter.
  • Säkerhetsstyrningssystem – utveckla ert befintliga eller ta fram ett nytt, anpassat för ert spår och er verksamhet.
  • Ansökning av tillstånd hos Transportstyrelsen – ny ansökan eller omprövning.
  • Riskanalyser och riskhantering –utveckla rutiner för hur ni på ett anpassat sätt hanterar era risker i verksamheten som infrastrukturförvaltare.
  • Övervakning (monitorering) – säkerställa rutiner för att ni har en löpande kontroll på verksamheten.
  • Revisioner – stöd i att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav ni ställt.
  • Utredningar av olyckor och tillbud – analyser och åtgärdsförslag för att inte oönskade händelser ska inträffa igen.
  • Regelhantering – utveckla och uppdatera de operativa regelverken för trafik och arbeten på er järnvägsinfrastruktur.

Välkommen att kontakta

Halldén Railway Consulting AB


Stefan Halldén
e-post: info@hallrail.se

tfn: +46 70 627 08 91